ပလပ္စတစ္ဆာဂ်ရီႏွင့္ အလွအပေရးရာ

အသားအေရႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္လွပမႈသည္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ႑တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ လွပေသာ အသားအေရးႏွင့္ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပို္းလွပမႈအတြက္ စည္းစနစ္က်ျပည့္စံုေသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူအမ်ားအသိအမွတ္ျပဳအားကိုးခံထားရေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံရိွေဆးရံုးႀကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနလ်က္ရိွပါသည္။ ထိုခြဲစိတ္ကုသမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ ရင္သားႀကီးထြားေစျခင္း၊ ရင္သားပင့္တင့့္ျခင့္ႏွင့္ရင္သားအရြယ္ေလ်ာ့ျခင္း အစရိွေသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားကို အထူးကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနလ်က္ရိွပါသည္။
ထို႔အျပင္ အျခားခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈမ်ားကို အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းျပဳျပင္ပံုေဖာ္ျခင္း၊ မ်က္စိပံုေဖာ္ျခင္း အစရိွသည့္ ခြဲစိတ္မႈမ်ားကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္ေသာ အထူးကုခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနလ်က္ရိွပါသည္။

<

ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • အေရးအေၾကာင္းႏွင့္ အမာရြတ္မ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္း
 • ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ျဖင့္ အသားအေရ ေခ်ာေမာလွပေစေသာ ကုသျခင္း (OXY Life)
 • အသားအေရေခ်ာေမာၿပီး အမာရြတ္မ်ားကင္းေပ်ာက္ေစရန္ ေလဆာပစ္ျခင္း
 • တင္းတိပ္မ်ား အစက္အေပ်ာက္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း
 • ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေသာ အသားအေရရရွိရန္ အာထရာေဆာင္းစက္သံုး၍ျပဳျပင္ျခင္း (Phonophoresis)
 • ေမြးရာပါအမွတ္ျဖတ္ေပးျခင္း
 • Botox ထိုးျခင္း
 • ရင္သားပံုေဖာ္ေပးျခင္း၊ ရင္သားပင့္တင္ေပးျခင္း၊ ရင္သားျဖတ္ထားရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အစားထိုးျခင္း
 • ရင္းသားျဖတ္ေတာက္ကုသၿပီးေနာက္ ရင္သားျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း
 • ႏွာေခါင္းခြဲစိတ္ပံုေဖာ္ျခင္း
 • မ်က္ခြံခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း
 • မ်က္ႏွာပင့္တင္ျခင္း
 • မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္း
 • ေမးေစ့အရြယ္ႀကီးေစျခင္း
 • ၀မ္းဗိုက္အဆီခြဲထုတ္ျခင္း
 • အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္း
 • ေမြးရာပါ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့မႈကို ျပင္ဆင္သည့္ခြဲစိတ္ကုသမႈ
ရရိွႏိုင္ေသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
 • ရင္းသားအရြယ္ႀကီးေစျခင္း                   ထို္င္းဘတ္                ၁၂၉၀၀၀
 • ရင္းသားပင့္တင္ျခင္း                           ထိုင္းဘတ္                ၁၄၉၀၀၀
 • ရင္းသားအရြယ္ေလ်ာ့ျခင္း                    ထိုင္းဘတ္                ၁၉၉၀၀၀
 • ဗိုက္ခ်ပ္ေစျခင္း                                 ထို္င္းဘတ္                ၁၅၀၀၀၀
 • မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ပင့္တင္ျခင္း               ထိုင္းဘတ္               ၂၅၉၀၀၀
 • ႏွာေခါင္းဖြင့္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း                 ထိုင္းဘတ္               ၁၅၀၀၀၀
 • ႏွာေခါင္းအသား အစားထိုးျခင္း              ထိုင္းဘတ္                ၃၉၀၀၀
 • မ်က္ခြံခြဲစိတ္ကုသမႈ                            ထိုင္းဘတ္                ၃၉၀၀၀
 • အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္း ဧရိယာတစ္ခုလွ်င္      ထိုင္းဘတ္                ၆၉၀၀၀ (၈၀ ကီလိုဂရပ္ေအာက္)
 • အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္း ဧရိယာတစ္ခုလွ်င္      ထိုင္းဘတ္                ၇၄၀၀၀(၈၀ ကီလိုဂရမ္ေအာက္ )

Web
Analytics