ႏွလံုးပိုင္ဆိုင္ရာ


                                           ႏွလံုးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနစဥ္လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ရိွ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား လိုအပ္ေသာေသြးလည္ပတ္မႈကို အဆက္မျပတ္ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
                                          ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏွလံုးသည္ သန္မာေသာႀကြက္သားမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး အကန္႔(၄)ကန္႔ပါ၀င္ပါသည္။ ညာဘက္တြင္ရိွေသာ အကန္႔(၂)ကန္႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းတြင္ လည္ ပတ္ထားေသာ ေသြးအေဟာင္းမ်ားကို လက္ခံၿပီး သန္႔ရွင္းေစရန္အတြက္ အဆုတ္အတြင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ ေပးပါသည္။ ထိုသန္႔စင္ထားေသာေသြးမ်ားသည္ အဆုတ္မွတဆင့္ ႏွလံုး၏ဘယ္ဘက္တြင္ရိွေသာ အကန္႔(၂)ကန္႔သို႔ေရာက္ရိွၿပီး ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးသို႔ဆက္လက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈကို ႏွလံုးႀကြက္သားမ်ားသည္ အဆက္မျပတ္စကၠန္႔တိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္အရြယ္အိုမင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွလံုး၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏႈန္းက်ဆင္းလာၿပီး ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ႏႈန္းပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားသည္ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာမွလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ စသည္တို႔မွာ အျခားေရာဂါအခံျဖစ္ေသာေသြးတိုးေရာဂါ၊ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ေသြးထဲတြင္ အဆီမ်ားသူမ်ား၊ အ၀လြန္သူမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဖို႔ႏႈန္းပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။

                                      ထို႔အျပင္ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာေရာဂါကာကြယ္မႈ၊ ကုသမႈ၊ခြဲစိတ္မႈရရိွရန္အတြက္ နာမည္ႀကီးႏွလံုးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊စည္းစနစ္က်ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆးရံုးႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လိုအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ေဆးပညာဆိုင္ရာေရာဂါႏွာေဖြျခင္းမ်ား

ေသြးစစ္ေပးျခင္း
ဥပမာ- Complete Blood Count (ေသြးဆဲလ္ပမာဏ စစ္ေဆးျခင္း)
Serum Glucose (ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ပမဏာ စစ္ေဆးျခင္း)
Lipid Profile (ေသြးတြင္းအဆီပမာဏ)
liver Function Test (အသည္းလုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္း)
Renal Function (ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္း)

Electrocadiogram (ECG) : ႏွလံုးခုန္းႏႈန္းပံုမွန္ဟုတ္မဟုတ္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပံုမွန္မဟုတ္ ေၾကာင္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ပိတ္ဆို႔ျခင္းရိွ မရိွကိုလည္း ေဖာ္ျပ ႏိုင္ၿပီး ႏွလံုးမည္သည့္ အကန္႔မွာ ပံုမွန္ထက္ႀကီးေနသည္လည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။

PExercise Stress Test (EST) : ထိုနည္းစနစ္သည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ေအာက္ စီဂ်င္လံုေလာက္မႈရိွမရိွကို ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္စဥ္တြင္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဆးသည့္စက္မွာ ECG ႏွင့္ အထူးတပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနစဥ္ ECG ႏွင့္ တိုင္းတာႏိုင္ၿပီးေသြး ေၾကာလည္ပတ္မႈႏွင့္ ႏွလံုးအား ေလ်ာ့နည္းမႈမ်ားကိုစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။
CT Coronary Artery : ေသြးလႊတ္ေၾကာတြင္ အဆီေၾကာင့္ပိတ္ ဆို႔ေနျခင္းမ်ားကို ရွာေဖြေသာစစ္ ေဆးမႈျဖစ္ပါသည္။

Coronary Angiorgram : ႏွလံုးေသြးေၾကာအတြင္း ေဆးထိုး၍ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 
ရရိွႏိုင္ေသာ ေရာဂါရွာေဖြေရးႏွင့္ ကုသမႈမ်ား
 • ရုတ္တရက္ႏွလံုးခုန္ရပ္ျခင္း (Cardiovascular arrest)
 • ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာေရာဂါ (Coronary artery disease)
 • ရုတ္တရက္ႏွလံုးခုန္ရပ္ျခင္း-နာတာရွည္ ႏွလံုးႀကြက္သားေရာဂါ (Cardiomyopathy)
 • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာႏွလံုးခုန္သံစည္းခ်က္ကို ေတြ႔ရိွရျခင္း
 • အဆို႔ရွင္ ေရာဂါ (Valve disease)
 • ႏွလံုးဖံုးေျမွးေရာဂါ (Preicardial disease)
 • ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ ( Congenital heart disease)
 • နာတာရွည္ေရာ ႏွလံုးႀကြက္သားႀကီးေရာဂါ (Hypertrophic cardiomyopathy)
 • ေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီးေရာဂါ ( Aortic disease )
 • လည္ပင္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရိွကာ ေရာတစ္ေသြးလႊတ္ေၾကာေရာဂါ (Carotid disease)
 • ေက်ာက္ကပ္ေသြးေၾကာေရာဂါ (Renal artery disease)
 • ျပင္ပေသြးေၾကာမ်ားေရာဂါ (Peripheral vascular disease)
 • အဆုတ္ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း (Pulmonary embolism)
 • ကာကြယ္တားဆီးျခင္း
ရရိွႏိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား:
 • ပင္ပလူနာဌာနႏွင့္ အတြင္းလူနာဌာန (outpatient and Inpatient Derpartment)
 • ႏွလံုးတြင္ၿပြန္သြင္းေဆးစစ္ျခင္း ( Coronary Angiorgram )
 • ႏွလံုးေသြေၾကာတြင္းၿပြန္ထည့္ျခင္း ( Percutaneous Coronary Intervention )
 • ႏွလံုးေသြးေၾကာျပဳျပင္ျခင္း (Coronary Arteries Bypass Graff Surgery)
 • ႏွလံုးအထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ ( Cardiac Care Unit )
 • ႏွလံုးျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ေဆးခန္းႏွင့္ အတြင္းလူနာဌာန

Web
Analytics